Privatësia / politikat

Të dhëna personale

Procesi i të dhënave personale nga ana e kompanisë (për të cilin vizitori/përdoruesi jep pëlqimin e tij/e saj dhe që konsiderohet të ndodhë me anë të UAS-it të faqes) për qëllime komunikimi dhe statistikore,si dhe për përmirësimin e shërbimeve të tij.

Faqe të tjera/palë të treta

Në rastin e “lidhjeve” me faqet e tjera të kontrolluara nga palë të treta të zakonshme ose ligjore, kompania nuk mban përgjegjësi për kushtet e menaxhimit dhe të mbrojtjes të të dhënave personale të ndjekur nga këto palë.

Të drejtat e kompanisë

Kompania rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e mbrojtjes së të dhënave personale mbi informacionin për vizitorët/përdoruesit dhe gjithmonë  brenda stukturës ligjore në fuqi.