Termat – Kushtet

Sipas rregullave të S.O.L.A.S.,marrëveshjeve midis Greqis dhe shqipërisë dhe udhëzimit të Komunitetit European 98/41,I cili tashmë është i detyryeshëm për arsye te sigurisë ,deklaroni informacionin e mëposhtëm kur bëni rezervimin tuaj: Mbiemri, emri, shtetësia, data e lindjes, Vendi i lindjes (qytetin), Lloji i dokumentit, Numri i dokumentit, Data e skadimit, Gjinia, Kategoria e moshës (Të rriturit, fëmija,foshnja) ,nevoja për kujdes të veçantë ,numrin e telefonit, adres imail, numrin e vendit të makinës . Pasagjerët që kërkojnë kujdes të veçantë duhet të njoftojnë në zyrat kryesore të rezervimit të kompanisë.

 

Informacion i kontaktit të udhëtarëve: Ne këshillojmë udhëtarët, në çastin e blerjes së biletave të tyre, për të lënë një numër kontakti(mundësisht numrin e tyre celular) ose adresën e e-mailit në mënyrë që ata të informohen në rast vonese, anulimi ose pezullimi të itinerareve. Në rast se udhëtarët nuk dëshirojnë të japin ndonjë informacion kontaktimi, Kompania nuk merr asnjë përgjegjësi nësë  pasagjerët nuk do të informohen në rast të vonesës apo anulimit të itinerareve.

Rezervimi

Rezervimet mund të bëhen përmes të gjitha agjencive qëndrore në Port, dhe në internet në faqen zyrtare të Ionian Seaëays në adresën  www.ionianseaëays.com dhe në webside e Ionian Cruises www.ionian-cruises.com.

Bileta lëshohet në emër të udhëtarëve dhe është rreptësisht personale. Nuk është i transferueshëm dhe është i vlefshëm vetëm për rrugën specifike për të cilën është lëshuar. Çdo ndryshim duhet të raportohet në zyrën qendrore të biletave në port.

ANULLIMET / Rimbursimet
 • Nga data e lëshimit të biletës dhe deri në 30 ditë para nisjes së planifikuar, çmimi i biletës është plotësisht i rimbursueshëm.
 • Nga 29 ditë deri në 7 ditë para nisjes së planifikuar: 75% rimbursim
 • Nga 6 ditë deri në 24 orë të nisjes së planifikuar: rimbursim 50%
 • Në më pak se 24 orë nga nisja e planifikuar, çmimi nuk rimbursohet
 • Biletat mund të rimbursohen ose të konvertohen vetëm nga agjencia lëshuese ose nga kompania në rast të prenotimit në internet.
 • Biletat nuk mund të anulohen me telefon
 • Kur nuk paraqitet bileta nuk rimbursohet.
Në rast të humbjes së biletës:

Në rast të humbjes së biletës, pasagjeri duhet menjëherë të njoftojë agjentin e udhëtimit ose agjentin e portit ose agjentin e kompanisë. Pasagjerët që do të udhëtojnë mund të marrin biletën e riprintuar me identifikim të vlefshëm në portin e nisjes.

Oraret-Cmimet

Çmimet dhe oraret e listuara në këtë katalog bazohen në kushtet që ekzistojnë në kohën e shtypjes. Nëse ndonjë kusht duhet të ndryshojë pas kohës së printimit, Kompania rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në orarin, çmimet dhe rrugët ose të përmbahet nga detyrimet kontraktuale pa njoftim paraprak. Kompania megjithatë nuk është përgjegjëse për dëmet që rezultojnë nga kjo. Kushtet e lartpërmendura përfshijnë çdo lloj rrethanash të paparashikueshme si rritja e çmimeve të karburanteve ose luhatjes së monedhës. Në rastin e pamundur që detyrimet kontraktuale nuk mund të përmbushen, klienti ka të drejtën e rimbursimit të plotë të pagesave të bëra. Listat janë subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.

Shkalla e kembimit

Çmimet e biletave të blera në vende të tjera mund të ndryshojnë për shkak të luhatjeve në kursin e këmbimit

KËRKESAT E GRUPIT

Çmimet e grupit mund të kërkohen nëpërmjet kompanisë. Një grup përbëhet nga minimumi 16 pasagjerë.

FËMIJËT
 • Fëmijët nën moshën 4 vjeç udhëtojnë pa pagesë. Lëshohet nje bilete falas për t’u nisur
 • 50% zbritje u jepet fëmijëve 4-16 vjeç.
TË FËMIJËVE TË PAPËRSHKUARA

Në përputhje me Rregulloren e Këshillit (EC) Nr 2252/2004, udhëtarët nën moshë duhet të kenë dokumentet e tyre të udhëtimit për t’u nisur. (PASSPORT)

 • Fëmijët nën moshën 18 vjeç nuk pranohen në bord pa u shoqëruar nga dy prindërit ose një person i rritur.

A) Fëmijët që shoqërohen vetëm nga një prind, duhet të nënshkruhet nje autorizim me shkrim nga prindi tjetër.
2. B) Nëse i rrituri nuk është një nga të dy prindërit, një autorizim me shkrim duhet të nënshkruhet nga secili prind ose kujdestar ligjor.
3. C) Formate të përshtatshme janë në dispozicion në zyrën qëndrore të biletave në Port.
4. D) Nëse prindërit nuk janë në vendin e portës së nisjes, nënshkrimi i autorizimit duhet të vërtetohet nga vendbanimi i fëmijëve dhe të jetë përkthyer nga ambasada e vendit të portit të nisjes.
5. E) Nëse prindërit nuk janë në port por në vendin e portit të nisjes, nënshkrimi i autorizimit mund të vërtetohet nga Departamenti i Zyrës së vendit të portit të nisjes.
6. F) Nëse prindërit janë në portin e nisjes, nënshkrimi i autorizimit mund të vërtetohet nga Zyra e Kontrollit të Pasaportave.
7. G) Autorizimi me shkrim duhet të dorëzohet në Zyrën e Kontrollit të Pasaportave dhe Kapitenit ose Përfaqësuesit të anijes.

Pasaporta
 • Për qytetarët e BE-së kërkohet një kartë identiteti e vlefshme ose një pasaportë e vlefshme
 • Qytetarët e një vendi jo-Europian që i nënshtrohen detyrimit për viza në zonën Shengen kanë nevojë për një pasaportë të vlefshme dhe një leje qëndrimi ose vizë të vendit që i përket zonës Shengen
 • Shtetasit e një vendi jo-europian që i nënshtrohen detyrimit për viza në zonën Shengen kanë nevojë për një pasaportë të vlefshme dhe një vizë shumëkalimshme nëse dëshirojnë të udhëtojnë nga Greqia në Shqipëri dhe të kthehen
 • Përpara se të niset, pasagjerët duhet të sigurojnë që të kenë të gjitha dokumentet e nevojshme për zbarkimin e tyre në portin e destinacionit. Transportuesi nuk mban përgjegjësi në rast se një pasagjeri nuk I lejohet të zbresë nga autoritetet vendore për shkak të mungesës së dokumenteve të nevojshme për hyrjen në vendin e destinacionit.
Pasagjeret me kujdes te vecante:

Pasagjerët që kërkojnë kujdes të veçantë duhet të njoftojnë në zyrat kryesore të rezervimit të kompanisë.

BILETA PËRFSHIN
 • Tarifat përfshijnë kalimin e detit, taksat e portit dhe tarifat
 • Vendet nuk janë me numra.
PROCEDURAT E IMBARKIMIT NË ANIJE
 • Të gjithë pasagjerët janë të lutur të kalojnë në terminalin ndërkombëtar të pasagjerëve, të paktën 1 orë përpara kohës së planifikuar të nisjes. Pasagjerët me mjete gjithashtu duhet të kalojnë në terminalin ndërkombëtar të pasagjerëve, të paktën 1 orë përpara kohës së planifikuar të nisjes për kontroll doganor.
 • Të gjithë pasagjerët duhet të:
 1. a) paraqesin biletën e tyre tek zyrtari i sigurimit të terminalit të nisjes,
 2. b) paraqesin një kartë identiteti ose pasaportën të vlefshëm në zyrën e kontrollit të pasaportave
 3. c) kalojnë nga kontrolli doganor.
 • Sipas Direktivës 98/41 / EC dhe nenit 5 të Dekretit Presidencial 23/1999 (Gazeta e Qeverisë A’17), të dhënat e udhëtarëve do të konfirmohen gjatë procesit të hyrjes (check-in) në bord. Të gjithë pasagjerët, ndërsa hipin në anije, së bashku me biletën e tyre duhet të paraqesin kartën e tyre të identitetit ose dëshmi të tjera zyrtare të elementit të certifikimit të identitetit të tyre.
 • Për shkak të pajtueshmërisë me rregullat e sigurisë të kodit ISPS (Siguria Ndërkombëtare e Anijeve dhe Sigurisë së Portit), Kompania rezervon të drejtën për të mohuar imbarkimin për çdo individ i cili, sipas njohurive më të mira të Kompanisë, nuk duket të ketë të vlefshme dokumentet e udhëtimit ose nuk provon, pa dyshim, identitetin e tij / saj. Në rastin e një gjobe që do të imponohet nga Zyra e Emigracionit në Kompani, shuma do t’i ngarkohet udhëtarit i cili nuk ka ofruar dokumentet e duhura ligjore. Kompania nuk mund të konsiderohet përgjegjëse në rast se autoritetet pengojnë që një udhëtar të vazhdojë udhëtimin e tij / saj. Në rast se zyrtarët e emigracionit i refuzojnë hyrjen, pasagjeri do të kthehet në vendin e tij të nisjes me shpenzimet e tij / saj. Ne do të rekomandojmë që qytetarët e të gjitha shteteve të kontaktojnë konsullatën e duhur për detaje.
 • Drejtuesit e automjeteve janë përgjegjës për vendosjen e automjetit të tyre sipas udhëzimeve të ekuipazhit të anijes.
 • Pasagjerët e automjeteve duhet të dalin nga automjeti përpara se automjetitë hyjnë në anije.
 • Kategoria e automjetit dhe targa e tij shfaqet në biletë pas deklaratës së pasagjerit.
SIGURIA NË ANIJE

Për shkak të përputhshmërisë tonë me rregullat e sigurisë të ISPS (Siguria Ndërkombëtare e Anijeve dhe Sigurisë së Portit), të gjithë personat dhe të gjitha sendet e sjella në anije janë subjekt për t’u kontrolluar. Personat që refuzojnë të përmbushin këtë kërkesë do të refuzohen të hypin në anije dhe do t’u raportohen autoriteteve përkatëse të portit.

Nëse një pasagjer i hipur në anije dëshiron të zbresë para nisjes, ai / ajo duhet të marrë të gjithë bagazhin dhe / ose mjetin e tyre të transportit. Në rastin e automjeteve të të gjitha llojeve, ju lutemi mbani parasysh mundësinë që ju të mos jeni në gjendje t’i largoni ata nga garazhi i anijes për shkak të pozicioneve të tyre të parkimit të paracaktuar.

 • Është rreptësisht e ndaluar që udhëtarët të mbajnë armë zjarri, eksplozivë, lëndë djegëse, dhe substanca ose materiale të tjera të rrezikshme në anije.
 • Për shkaqe që lidhen me sigurinë e anijes dhe pasagjerëve, si dhe mbrojtjen e mjedisit, ju lutemi të mos hidhni cigare të cilat nuk janë shuar brenda ose jashtë anijes.

Pasagjerët duhet të respektojnë të gjitha rregullat e sigurisë gjatë udhëtimit, zbarkimit dhe udhëtimit, të përmbushin rregullat e higjienës dhe të sillen në mënyrë të respektueshme ndaj pasagjerëve dhe ekuipazhit. Për më tepër, ata duhet të respektojnë çdo urdhër të dhënë nga folësi ose drejtimi i dhënë nga anëtarët e ekuipazhit gjatë udhëtimit dhe t’u drejtohen anëtarëve kompetentë të ekuipazhit nëse paraqitet një problem.

VALIXHE – SENDE PERSONALE
 • Pasagjerët kanë të drejtë të mbajnë bagazh të lirë deri në 25 kg dhe 0,25 m3. Gjatë udhëtimit, bagazhi mbetet në zonat e projektuara posaçërisht.
 • Gjërat personale që janë vendosur në automjetet e pasagjerëve nuk do të jenë të arritshme gjatë udhëtimit pasi hyrja në garazh është e ndaluar pas nisjes së anijes.
 • As transportuesi dhe as anija nuk janë përgjegjës për ndonjë aksident, humbje ose dëmtim që ndodh para mbytjes ose ngarkimit dhe pas zbarkimit.

Kufiri i përgjegjësisë për humbjen ose dëmtimin e bagazheve përcaktohet me dispozitat përkatëse të Rregullores (BE) Nr. 392/2009 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 23.04.2009.

VONESA OSE ANULLIMI I UDHËTIMIT

Në rast të ndalimit të nisjes për shkak të kushteve të këqija të motit ose për shkak të urdhrave zyrtare nga autoritetet portuale, kompania nuk mban përgjegjësi për vonesën ose anulimin e mundshëm të udhëtimit. Në këtë rast, udhëtarët mund të modifikojnë biletat e tyre ose të marrin një rimbursim të shumës së plotë të paguar për biletën. Kompania e transportit rezervon për të zëvendësuar tragetin për të cilin është lëshuar një biletë, me një tjetër traget.

KAFSHËT SHTËPIAKE
 • Kafshët lejohen të udhëtojnë me kafazet e tyre në vendin e caktuar në kuvertë të anijes.
 • Kafshët nuk janë të lejuara në vende publike ose kabina shtëpie. Pronarët e kafshëve janë përgjegjës për ushqimin dhe higjienën e kafshëve të tyre. Pronarët e kafshëve shtëpiake duhet të mbajnë dokumentet e vlefshme shëndetësore të kafshëve shtëpiake në formatin origjinal, të përditësuar kohët e fundit.
INFORMACION I PËRGJITHSHËM
 •  Pasagjerët janë përgjegjës për të përmbushur të gjitha rregulloret e portit, shëndetit dhe doganave.
  • Udhëtarët duhet të jenë në përputhje me udhëzimet e dhëna nga kapiteni ose ekuipazhi lidhur me rendin dhe sigurinë publike në bord.
  • Pasagjerët duhet të kontaktojnë kapitenin ose anetaret e stafit nëse ka një ankesë kur është në bord. Ata mund të kontaktojnë kompaninë ose autoritetet portuale pas përfundimit të udhëtimit.
 •  Kompania rezervon të drejtën të zëvendësojë bileten me nje anije tjeter , kur kërkohet.
 •  Oraret, çmimet dhe kushtet e udhëtimit janë subjekt i ndryshimeve pa njoftim paraprak. Në rast të një rritjeje të konsiderueshme të çmimeve të karburantit, Kompania rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimet pa njoftim paraprak.
 •  Kohët e mbërritjes të caktuara në oraret tregojnë ardhjen e anijes në hyrjen e portit.
 •  Kompania nuk është përgjegjëse për ndonjë vonesë ose anulim të shkaktuar nga devijimi ose nga mos mbajtja e itinerarit të planifikuar për shkak të kushteve të këqija të motit ose me urdhër të Autoriteteve Portuale ose për shkak të forcës madhore.
 •  Në rast të anulimit të itinerareve ose pezullimit të itinerareve të planifikuara, të cilat nuk janë për shkak të daljes jashtë kontrollit të shoqërisë, përgjegjësia e shoqërisë është e kufizuar në rimbursimin e tarifës për pasagjerin, në rast se kompania ka njoftuar pasagjer 7 ditë para nisjes së planifikuar.
 •  Kjo kontratë e transportit udhëhiqet nga Ligji Grek. Çdo kërkesë që rrjedh nga kjo kontratë është subjekt i juridiksionit ekskluziv të Gjykatave të Korfuzit Greqi, pavarësisht nga baza e saj ligjore. Transporti i nënshtrohet dispozitave dhe kufijve financiarë të përgjegjësisë të parashikuara në Rregulloren (EU) Nr 392/2009 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 23 prill 2009, në masën që dispozitat e mësipërme zbatohen për transportin e udhëtarëve, bagazheve të tyre dhe automjeteve, pasi ato janë në fuqi në Greqi.